Realisatie Bufferzone N2000 NZLD

Project informatie

Het Lingegebied en Diefdijk-Zuid is een uniek stukje natuur. Een kleinschalig rivierenlandschap met open water, rietlanden, moeras, grasland en natte wilgenbosjes. Het ligt in de gemeenten West-Betuwe en Vijfheerenlanden en valt onder de provincies: Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

De nieuw aan te leggen bufferzone vormt een overgangszone tussen het hoge grondwater in het Natura 2000-gebied en het lagere grondwater in de polder. Zo verminderen we de verdroging van het natuurgebied. Verdroogde natuur is gevoeliger voor stikstof, het is belangrijk dat deze weer veerkrachtiger wordt.

De aanleg van de bufferzone bestaat uit twee delen. Het verleggen van de huidige watergang (sloot) die tegen het natuurgebied aan ligt, in noordelijke richting. En daarnaast verhogen we het oppervlakte– waterpeil, zodat de grondwaterstand in deze buffer– zone stijgt. Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van de bufferzone: van onder andere het regelen van vergunningen en het maken van plannen, tot aan het uitbaggeren van sloten, snoeien van overhangend hout boven de sloot en het weghalen van bepaalde begroeiing.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Locatie

Asperen

Uitvoeringsperiode

2022 - 2023

Recent Posts