Inrichting Worsumsche Broek

Project informatie

In Worsumsche broek liggen percelen die Staatsbosbeheer en de Provincie willen inrichten. De percelen maken deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. Een deel van de percelen valt binnen de dubbelbestemming Waarde-Actiegebied Vennen en zijn mede bestemd voor water voor landbouw en kwelafhankelijke landnatuur. Het Worsumsche broek is een open en laag gelegen graslandgebied op Oude maasklei. In totaal omvat het projectgebied 29,9 hectare.

Doelen en randvoorwaarden van de inrichting:
1. Creëren van natuurtypen van hoge waarde;
2. Een gunstig effect op de waterhuishouding in het naastgelegen Vennengebied;
3. Creëren van leefgebieden of ecologische verbindingen voor zeldzame soorten;
4. Aanleg van nieuw bos;
5. In harmonie met cultuurhistorie qua historisch landgebruik en lijnen;
6. Attractief natuur & landschap met mogelijkheden om te wandelen;
7. Geluidwering van snelweg A73 richting van het Vennengebied;
8. Inpassing cultuur- en civieltechnische aspecten;
9. Goede beheerbaarheid.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Locatie

Gemeente Heumen

Uitvoeringsperiode

2023-2024

Recent Posts