Project informatie

Werkzaamheden: natuur- en cultuurtechnisch grondwerk, aanbrengen duikers, bouwen brug, aanbrengen stuwen, verwerken verharding, verwerken asfalt, aanbrengen terreinafscheiding, plant- en zaaiwerkzaamheden.

Binnen het plangebied “Weerijs-Zuid” worden nieuwe gebieden ingericht als natuur en worden er diverse maatregelen getroffen om de bestaande natuurwaarden te versterken en te verbeteren. Daarnaast vinden er ook maatregelen plaats ten behoeve van structuurverbetering, waterberging en recreatieve en landschappelijke doelen. Het plangebied ligt in het buitengebied rondom de woonkern van Rijsbergen, grotendeels in de gemeente Zundert en voor een deel in de gemeente Breda en Etten-leur.

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Locatie

Zundert - Rijsbergen

Uitvoeringsperiode

2017 – 2019

Recent Posts